Menu
Používateľ

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe dôležitých zmien v zákonoch na ochranu osobných údajov General Data Protection Regulation /ďalej ako “GDPR“/ vydáva firma Ing. Vladimír Beňo – BENO nové Informácie o ochrane súkromia zákazníkov /všetky informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa č. 13 a 14 Nariadenia európskeho parlamentu a Rady EÚ 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov/.

OBSAH

 1. Kto je správca /prevádzkovateľ/ Vašich osobných údajov?

 2. Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

 3. Na aké účely využívame spracovanie Vašich údajov?

 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?

 5. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

 6. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

 7. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

 8. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

1. Kto je správca /prevádzkovateľ/ Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom je Ing. Vladimír Beňo-BENO, so sídlom Mariánske námestie 17, 01001  Žilina, IČO: 17787327, kontakt: 00421 41 5620 867, mail: beno@beno-zilina.sk 
 
2. Aké osobné údaje spracúvame?
Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, sa snažíme minimalizovať so zreteľom na korektné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:
 • Základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newslettra, nákupov tovaru a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, kamerové záznamy, záznamy telefonátov, reklamačné záznamy, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým číslo účtu a informácie o Vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu.
 
3. Na aké účely využívame spracovanie Vašich údajov?
 • Vaše osobné údaje spracúvame najmä pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť pozostáva predovšetkým z príjmu a  spracovania objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu, a pod.
 • Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.
 • Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch, akciách a  službách v rámci priameho marketingu.
 • Prostredníctvom kamerových záznamov spracúvame Vaše osobné údaje za účelom ochrany majetku, bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.
 
4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom a iba na základe právnych základov v prípadoch keď:
 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy), a Vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu),
 • Je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme, a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom.
 • Ste nám udelili Váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.
 • Je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci ochrany majetku, bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.
DOTKNUTÉ OSOBY
V prípade, ak zaškrtnete súhlas s posielaním noviniek, akcíí a zľavových ponúk, dávate nám súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona. Pri udelení súhlasu našej firme pri preberaní vernostnej karty sa zaväzujeme, že žiadne Vaše osobné údaje neposkytujeme tretej osobe, ani neprenášame do tretej krajiny.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávate firme Ing. Vladimír Beňo – BENO, prevádzkovateľovi webových stránok www.beno-zilina.sk a www.benofashion.sk súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania akciových ponúk, noviniek a zľavových ponúk e-shopu formou newslettera, mailinglistom, prípadne sms správou.
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujete len do momentu odvolania Vášho súhlasu.
Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať v rámci e-shopu: zaslaním e-mailu na adresu benofashion@benoshion.sk z e-mailovej adresy, ktorá je registrovaná týmto súhlasom; v rámci vernostnej karty zaslaním emailu na beno@beno-zlina.sk alebo písomným, vlastnoručne podpísaným vyhlásením doručeným do sídla našej spoločnosti, príp. ďalšie informácie poskytneme telefonicky na 00421 41 5620 867.
 
5. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
S Vašimi osobnými údajmi v rámci našej firmy pracujú naši zamestnanci – poverené osoby, ktoré boli riadne poučené o mlčanlivosti a ochrane osobných údajov v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 679/2016 a Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov.
Pri spracúvaní objednávok v rámci eshopu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
Kuriérske a prepravné spoločnosti
Marketingové agentúry a call centrá
Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
Advokátske a právne kancelárie
Znalci a súdni znalci
Inkasné spoločnosti a exekútori
Súdy a orgány činné v trestnom konaní
Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia
 
6. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?
V prípade Vášho súhlasu - súhlas dotknutej osoby so zasielaním noviniek, zliav a cenových akcií, budeme Vaše údaje spracúvať iba do momentu, než svoj súhlas neodvoláte.
V prípade oprávneného záujmu, budeme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, aby sme Vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
V prípade plnenia zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.
 
7. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme pripravení chrániť Vaše práva.
 
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 
Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje /zmenili ste napríklad adresu bydliska/ prosím, informujte nás, a my osobné údaje opravíme. Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 
Právo na výmaz
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj naša spoločnosť má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak
 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý vyjadrila so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel zákona alebo dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • Je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • Sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
 • Na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • Na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade so zákonom,
 • Na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel; ak je pravdepodobné, že právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 • Na uplatnenie právneho nároku.
 
Právo na obmedzenie spracovania
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
 • Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • Spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávanej na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pre tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 
Právo na prenositeľnosť údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a ak
 • Sa osobné údaje spracúvajú, lebo dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, alebo
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a
 • Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Uplatnením vyššie uvedeného práva nie je dotknuté právo na výmaz. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 
Právo uplatniť námietku
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávanej ako spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.
 
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .
 
Kde môžete práva uplatniť, a sú tieto práva spoplatnené?
Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to telefonicky na +421 41 5620 867, písomne na adrese Ing. Vladimír Beňo-BENO, Mariánske námestie 17, 01001 Žilina alebo poslaním emailu na adresu beno@beno-zilina.sk . Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Ak bude ale Vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.
 
Za aký čas môžete očakávať odpoveď od nás?
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.
 
8. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na beno@beno-zilina.sk alebo písomným, vlastnoručne podpísaným vyhlásením doručeným do sídla našej spoločnosti. V rámci e-shopu môžete svoj súhlas odvolať zaslaním e-mailu na adresu benofashion@benofashion.sk z e-mailovej adresy, ktorá je registrovaná týmto súhlasom. Prípadné ďalšie potrebné informácie Vám radi poskytneme aj telefonicky na 00421 41 5620 867.